fbpx

Forretningsbetingelser

Priser og betaling

20,- kr. pr. minut

600,- kr. pr. time

Alle priser er ekskl. moms.

Fakturer skal betales inden for 7 dage.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

1. Generelt
1.1. Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en ordrebekræftelse.

1.2. Handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af hjemmesideprodukter og serviceydelser, indgået mellem Medieassistenten og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.

1.3. Kunden skal acceptere at mine handelsbetingelser indgår som en standard aftale. Kunden vil altid modtage PDF/link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse.

1.4. Al korrespondance mellem Medieassistenten og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

2. Ordrebekræftelse
2.1. Ordrebekræftelsen fremsendes som PDF-fil til kunden med Medieassistentens handelsbetingelser.

2.2. Ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når ordrebekræftelsen returneres, i underskrevet stand, med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.

3. Produktet
3.1. Medieassistenten leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, plugin modulet Elementor, samt webshopmodulet WooCommerce. Medieassistenten opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

3.2. Medieassistenten bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jvf. pkt. 6.1.

3.3. Medieassistenten tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

3.4. En løsning fra Medieassistenten indebærer de funktionaliteten og muligheder som WordPress CMS, plugin modulet Elementor, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

3.5. Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Medieassistenten undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

3.6. Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Medieassistenten står ikke til ansvar for eksterne plugins.

3.7. Det er ikke muligt for Medieassistenten, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

3.8. Selve grund designet af hjemmesiden kan maksimalt tilrettes 2 gange. Designet kan ikke ændres løbende under opbygningen af hjemmesiden. Medieassistenten beslutter egenrådig hvornår det er for sent at ændre grund designet. Ekstrahonorar påskrives ved efterfølgende ændringer.

3.9. Når Medieassistenten leverer hjemmesider eller webshops baseret på WordPress CMS, plugin modulet Elementor, samt webshopmodulet WooCommerce, er Medieassistenten ikke databehandler for kunden. Kunden er således dataansvarlig for hjemmesiden og skal selv sikre, at kunden lever op til reglerne om behandling af persondata, herunder ved at indgå databehandleraftaler med de databehandlere, som kundens hjemmeside består af.

4. Browsere
4.1. Ved alle web opgaver gælder følgende; medieassistenten sørger for kompatibilitet med og tester i nyeste versioner af Firefox, Chrome og Safari.

5. Copyright & Kredit
5.1. Ved produktion af hjemmesider fralægger Medieassistenten sig ethvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsret for materiale modtaget fra kunden, herunder tekst, billeder, logo med videre.

5.2. Tekst, grafik, billeder eller video fremstillet af Medieassistenten er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal skriftlig aftales med Medieassistenten.

5.6. Medieassistenten påtager sig intet ansvar over for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. Medieassistenten kan således ikke drages til ansvar for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet.

5.7. Specielle scripts og funktioner, fremstillet af Medieassistenten, er underlagt gældende regler om ophavsret. Kunden køber ikke scripts eller funktioner, men website-design. Medieassistenten kan frit benytte ethvert script eller funktion til andre produktioner.

5.8. Medieassistenten forbeholder sig retten til at benytte det producerede som reference i forbindelse med markedsføring, samt at påføre produktionen et produktionssted. På websites vil dette være i form af et link til Medieassistentens hjemmeside (f.eks. DESIGN: Medieassistenten).

6. Kravspecifikation
6.1. Medieassistenten kræver, at Kunden skal udarbejde en fyldestgørende kravspecifikation bilag A, der angiver de funktioner, som Hjemmesiden skal indeholde samt nærmere specifikationer til Hjemmesidens design.

6.2. Kunden er ansvarlig for, at designet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærker eller forretningskendetegn.

6.3. Medieassistenten forbeholder sig retten til at frasige sig en opgave, hvis opgaven i henhold til kravspecifikationen eller under udviklingsforløbet viser sig for omfangsrig. Såfremt Medieassistenten frasiger sig en opgave, vil Kunden blive faktureret for den medgåede tid på opgaven.

7. Betalingsbetingelser
7.1. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt af Medieassistenten. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, trykfejl eller ændringer i skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.

7.2. Ekstra arbejde udover denne standardaftale og ordrebekræftelsen faktureres ved 600 kroner pr. time eksklusiv moms.

7.3. Betaling skal ske a-kontobeløb senest 7 dage efter afsendelse af faktura, medmindre Medieassistenten og Kunden har aftalt andet skriftligt j.f. bilag B. Medieassistenten er berettiget til at kræve ratebetaling af a-kontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, og et a-kontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb midtvejs i opgaven normalt ved godkendt korrektur, med mindre andet aftales skriftlig j.f. bilag B. Betalingsbetingelserne vil endeligt fremgå af f tilbuddet, ordrebekræftelsen eller fakturaen.

7.4. Ved overskridelse af betalingsfristen, tillægges et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms; samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse. Efter 2. betalings påmindelse vil eventuelle opgaver sættes i bero og først påbegyndes, når den fulde betaling er modtaget. Efter 3. betaling påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso.

7.5. Ved betalingsmisligholdelse er Medieassistenten berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved inkassofirma/advokat dækket fuldt ud.

7.6. Vær opmærksom på at Medieassistenten forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen.

7.7. Medieassistenten forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

8. Webhotel / Domæne
8.1. Hosting indebærer at Medieassistenten, igennem deres leverandør one.com, kan tilbyde kunden et ”Explorer” webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden ønsker. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.
Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Medieassistenten kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold.

8.2. Kunden er ansvarlig for, at det af det registrerede eller valgte domænenavn er lovligt, og at det ikke krænker en tredjemand, er i strid med Lov om internetdomæner eller er i strid med anden lovgivning.

8.3. Medieassistenten kan ikke gøres ansvarlig for det tilfælde, at Kunden ikke kan registrere et ønsket domænenavn, og den manglende registrering berettiger ikke Kunden til at opsige eller ophæve aftalen med Medieassistenten.

9. Leveringsbetingelser
9.1. Medieassistenten producerer og udvikler hjemmesiden enden på Kundes subdomæne, testservere eller lignende. Levering af hjemmesiden sker på det tidspunkt, hvor Medieassistenten uploader /overflytter hjemmesiden til den af Kunden oplyste FTP-server, webhotel eller domænenavn.

9.2. Kunden er forpligtet til at give Medieassistenten behørige oplysninger om FTP-serveren eller webhotelet, såsom loginoplysninger og adgangskode, ligesom Kunden skal give Medieassistenten andre relevante oplysninger om webhoteller. Endelig skal Kunden efter Medieassistentens forlangende meddele andre nødvendige oplysninger vedrørende opgaven.

9.3. I tilfælde af forsinket levering er Medieassistenten forpligtet til at advisere Kunden herom. Medieassistenten har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 30 dage. Herudover har Kunden ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

9.4. I tilfælde af, at Kunden ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, eller forhindrer Medieassistenten i at kunne levere, er Medieassistenten berettiget til at hæve aftalen og gøre et erstatningskrav gældende, svarende til det fulde kontraktbeløb. Endvidere er Medieassistenten berettiget til at bortsælge Hjemmesiden for Kundens regning.

10. Backup
10.1. Efter levering af Hjemmesiden, jf. Pkt. 9.1, er Kunden ansvarlig for, at der foretages backup af Hjemmesiden.

10.2. Medieassistenten er ikke ansvarlig for datatab som følge af hackerangreb, phishing eller forhold, der kan tilregnes Kunden. Selskabet kan heller ikke gøres ansvarlig for datatab af andre årsager efter Leveringstidspunktet.

10.3. Medieassistenten opbevarer en kopi af Hjemmesiden, som Hjemmesiden er og forefindes ved levering. Selskabet opbevarer kopien i 12 måneder regnet fra leveringsdatoen. Kunden kan til enhver tid få en kopi tilsendt inden for den nævnte periode mod betaling kr. 1.000 eksklusiv moms.

11. Force majeure
11.1. Medieassistenten er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Medieassistentens forpligtelser, såfremt Medieassistenten kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Medieassistentens kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, pandemier, brand, servernedbrud, hackerangreb, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører og lignende.

11.2. I så fald er Medieassistenten berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Medieassistenten forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

12. Fortrydelsesret
12.1. Kunden accepterer ved bestilling af specialtilrettet ydelse, som f.eks. webdesign/hosting, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.

12.2. Der gives ikke fortrydelsesret på køb af ret til anvendelse af domænenavne. Her henvises til DK-Hostmaster.dk´s forretningsbetingelser.

13. Reklamations- og undersøgelsespligt
13.1. Det er kundens ansvar at gennemteste og indrapportere evt. fejl og mangler på de udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling/fakturering. Rettelser og ændringer efter de 14 dage, vil blive faktureret udover tilbuddet, medmindre anden aftale fremgår skriftligt.

13.2. Kunden kan ikke reklamere over mangler ved tredjepartssoftware. Reklamation skal i så fald ske direkte til tredjeparten.

14. Underleverandør
14.1. Medieassistentens levering af de i tilbuddet indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Medieassistenten træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.

15. Tvister
15.1. Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelse, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være retten i Lyngby.

16. Ændringer i handelsbetingelser
16.1. Medieassistenten forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

16.2. Handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Medieassistenten og dennes kunder.

16.3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Medieassistenten’s hjemmeside.

1. Generelt
1.1. Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en ordrebekræftelse.

1.2. Handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af videoprodukter og serviceydelser, indgået mellem Medieassistenten og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.

1.3. Kunden skal acceptere at mine handelsbetingelser indgår som en standard aftale. Kunden vil altid modtage PDF/link til denne handelsaftale sammen med et tilbud og ordrebekræftelse.

1.4. Al korrespondance mellem Medieassistenten og kunden vil som udgangspunkt foregå via e-mail, herunder også tilbud og faktura. Det skal her fremhæves at elektroniske dokumenter og aftaler har samme retsvirkning som aftaler i almindelighed.

2. Ordrebekræftelse
2.1. Ordrebekræftelsen fremsendes som PDF-fil til kunden med Medieassistentens handelsbetingelser.

2.2. Ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter. Når ordrebekræftelsen returneres, i underskrevet stand, med angivelse af, at kunden ønsker ordren udført, anses aftalen for at være indgået med opstart af effektuering på den angivne ikrafttrædelsesdato.

3. Serviceydelse
3.1. Medieassistenten leverer videoprojekt baseret på aftalte med kunden jf. pkt. 7.1. De videoer og billeder, som Medieassistenten sælger og leverer digitalt til kunden er færdigbehandlede og godkendes af kunden ved levering.

3.2. Kunden accept at Medieassistenten benytter mobiltelefon som professionelt videoproduktionsudstyr.

3.3. Medieassistenten tager ingen ansvar for kundens eventuelle efterbehandling af dette materiale. Medieassistenten garanterer ingen bestemte resultater af leveret annoncemateriale og anden markedsføringshjælp leveret til kunden.

3.4. Kunden skal give Medieassistenten adgang til personale og oplys¬ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.5. Medieassistenten er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3.6. Ønsker kunden videofunktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil Medieassistenten undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

4. Immaterielle rettigheder

4.1. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder til video og billeder, der opstår i forbindelse med Medieassistentens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Medieassistenten.

4.2. Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Medieassistentens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

4.3. Medieassistenten er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Medieassistenten måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Medieassistenten, medmindre krænkelsen er forsætlig.

5. Kravspecifikation
5.1. Medieassistenten kræver, at Kunden skal udarbejde en fyldestgørende kravspecifikation jf. bilag A, der angiver hvad videoprojektet skal indeholde samt nærmere specifikationer til videoprojektet.

5.2. Kunden er indforståede med at Medieassistenten tager en mængde kunstneriske valg: Omkring påklædning, valg af skrifttyper, stemmeføring, tempo og lign. Med mindre der skriftligt jf. bilag A er aftalt ønsker om dette fra kundens side inden optagelserne, er det ikke noget Medieassistenten efterfølgende ændrer uden at fakturere for tidsforbruget.

5.3. Kunden er ansvarlig for, at designet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, varemærker eller forretningskendetegn.

5.4. Medieassistenten forbeholder sig retten til at frasige sig en opgave, hvis opgaven i henhold til kravspecifikationen eller under udviklingsforløbet viser sig for omfangsrig. Såfremt Medieassistenten frasiger sig en opgave, vil Kunden blive faktureret for den medgåede tid på opgaven.

6. Betalingsbetingelser
6.1. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt af Medieassistenten. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, trykfejl eller ændringer i skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.

6.2. Ekstra arbejde udover denne standardaftale og ordrebekræftelsen faktureres ved 700 kroner pr. time eksklusiv moms.

6.3. Betaling skal ske a-kontobeløb senest 7 dage efter afsendelse af faktura, medmindre Medieassistenten og Kunden har aftalt andet skriftligt jf. bilag B. Medieassistenten er berettiget til at kræve ratebetaling af a-kontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb inden opstarten af opgaven, og et a-kontobeløb svarende til 50% af det samlede beløb midtvejs i opgaven med mindre andet aftales skriftlig jf. bilag B. Betalingsbetingelserne vil endeligt fremgå af ordrebekræftelsen eller fakturaen.

6.4. Ved overskridelse af betalingsfristen, tillægges et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms; samt morarente: Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. påmindelse. Efter 2. betalings påmindelse vil eventuelle opgaver sættes i bero og først påbegyndes, når den fulde betaling er modtaget. Efter 3. betaling påmindelse vil sagen blive sendt til inkasso.

6.5. Ved betalingsmisligholdelse er Medieassistenten berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved inkassofirma/advokat dækket fuldt ud.

6.6. Vær opmærksom på at Medieassistenten forbeholder sig retten til eventuelt at genforhandle eventuelle betalingsbetingelser og priser, hvis aftalerne ikke overholdes, og kræve det fulde beløb udbetalt før opgaverne sættes i drift igen.

6.7. Medieassistenten forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.

7. Leveringsbetingelser
7.1. Medieassistenten leverer af videoprojektet herunder: leveringsformat, leveringsfrist og leveringssted vil fremgå af bilag A. Medieassistenten har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2. Er der ikke aftalt en bestemt leveringstid, finder leveringen senest sted når arbejdet er udført, ved overdragelse af det fremstillede materiale.

7.3. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Medieassistenten. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Medieassistenten, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4. I tilfælde af forsinket levering er Medieassistenten forpligtet til at advisere Kunden herom. Medieassistenten har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 30 dage. Herudover har Kunden ikke andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

7.5. I tilfælde af, at Kunden ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, eller forhindrer Medieassistenten i at kunne levere, er Medieassistenten berettiget til at hæve aftalen og gøre et erstatningskrav gældende, svarende til det fulde kontraktbeløb.

8. Backup af videoprojekt
8.1. Efter levering af videoprojektet, jf. 7.1, er Kunden ansvarlig for, at der foretages backup af videoprojektet.

8.2. Medieassistenten er ikke ansvarlig for datatab som følge af hackerangreb, phishing eller forhold, der kan tilregnes Kunden. Medieassistenten kan heller ikke gøres ansvarlig for datatab af andre årsager efter Leveringstidspunktet.

8.3. Medieassistenten opbevarer en kopi af videoprojektet, som videoprojektet forefindes ved levering. Medieassistenten opbevarer kopien i 60 dage regnet fra leveringsdatoen med minder andet aftales jf. bilag A. Kunden kan til enhver tid få en kopi tilsendt inden for den nævnte periode mod betaling kr. 1.000 eksklusiv moms med minder andet aftales jf. bilag A.

9. Aflysning

9.1. Aflysning skal ske minimum 10 dage før optagelse. Er optagelsesdagen planlagt mindre end 10 dage før optagelse, da skal aflysning ske mindst 5 dage forinden. Ved brud på dette betales det fuldbeløb til Medieassistenten som kompensation (bestående af 50% af opgavens pris)

9.2. Ved aflysning eller udskydelse pga. sygdom, ekstreme vejrfænomener eller større hændelser skal Medieassistenten informeres hurtigst muligt. Dette skal senest ske 2 time før optagelse i Københavnsområdet, 3 timer før optagelse i resten af Sjælland, Falster/Lolland og Møn, og 5 timer før optagelse på Fyn/Jylland.

9.3. Ved aflysning betales det fuldbeløb til Medieassistenten. Ved udskydelse skal ny dato aftales i forbindelse med selve udskydelsen. I tilfælde udskydelse beholdes 50% af det fulde beløb indtil den færdige opgave skal betales, og hertil lægges et gebyr på 500 ex. moms.

10. Force majeure
10.1. Medieassistenten er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Medieassistentens forpligtelser, såfremt Medieassistenten kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Medieassistentens kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, pandemier, terrorangreb, brand, servernedbrud, hackerangreb, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører og lignende.

10.2. I så fald er Medieassistenten berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Medieassistenten forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

11. Fortrydelsesret
11.1. Kunden accepterer ved bestilling af videoprojektet, at fortrydelsesretten bortfalder jvf. Forbrugeraftalelovens §12.

11.2. Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.

12. Reklamations- og undersøgelsespligt
12.1. Det er kundens ansvar at gennemteste og indrapportere evt. fejl og mangler på de udførte opgaver, senest 14 dage efter endt udvikling/fakturering. Rettelser og ændringer efter de 14 dage, vil blive faktureret udover fakturering, medmindre anden aftale fremgår skriftligt.

12.2. Kunden kan ikke reklamere over mangler ved tredjepartssoftware. Reklamation skal i så fald ske direkte til tredjeparten.

13. Underleverandør
13.1. Medieassistentens levering af de i ordrebekræftelsen indeholdte ydelser kan indbefatte brug af underleverandører. Medieassistenten træffer selv afgørelse herom, herunder hvilke underleverandører der kan komme på tale.

14. Tvister
14.1. Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem parterne der udspringer af nærværende handelsbetingelse, skal afgøres efter dansk ret. Værneting skal være retten i Lyngby.

15. Ændringer i handelsbetingelser
15.1. Medieassistenten forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

15.2. Handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Medieassistenten og dennes kunder.

15.3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Medieassistenten’s hjemmeside.